ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

Denetim, Kalite Kontrol, Sertifika, Onay

ISO 9001:2015

SİSTEMİNİZİ KURALIM VE BELGELENDİRİLMESİNE YARDIMCI OLALIM

ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
0. Giriş
1. Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kuruluşun bağlamı
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. Operasyon
9. Performans Değerlendirme
10. İyileştirme
0. Giriş
1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kalite Yönetim Sistemi
5. Yönetim Sorumluluğu
6. Kaynak Yönetimi
7. Ürün Gerçekleştirme
8.Ölçme Analiz İyileştirme


1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR


3. TERİMLER TARİFLER


4. KURULUŞ BAĞLAMI


4.1. Organizasyon ve yapısını anlama
4.2. İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması 
4.3. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
4.4. Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

5 LİDERLİK 


5.1. Liderlik ve taahhüt
5.2. Kalite Politikası
5.3. Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 PLANLAMA


6.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2. Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3. Değişikliklerin Planlaması

7 DESTEK


7.1. Kaynaklar
7.2. Yeterlilikler
7.3. Farkındalık
7.4. İletişim
7.5. Dokümante Edilmiş Bilgi

8 OPERASYON


8.1. Operasyonel planlama ve kontrol
8.2. Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi 
8.4. Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.5. Üretim ve hizmetin sağlanması
8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
8.7. Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü
 

9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2 İç denetim
9.3 Yönetim Gözden Geçirilmesi


10 İYİLEŞTİRME


10.1. Genel
10.2. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
10.3. Sürekli iyileştirme

 

 

© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA