ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

Kum Saati, Saat, Zaman, Dönem

AİLE ŞİRKETLERİNE DANIŞMANLIK

 

ETİKA Danışmanlık olarak aile şirketlerine verdiğimiz hizmetler şunlardır;

 

Aile şirketlerinin kurumsallaştırılması

Şirket anayasası ( Şirket yazılı kuralları)

Anket çalışmaları ve şirketin mevcut durumunun çalışanlar ve müşteriler nezninde belirlenmesi

Üst yönetimin liderliğinin sağlanması vizyon, misyon ve politikaların belirlenmesi

Doküman yönetimi ile şirketin tüm kayıt, form ve dokümanların uygun şartlara kavuşturulması

Yönetim ve organizasyon faaliyetleri ile görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, organizasyon şemasının hazırlanması ve uygulatılması

Müşteri ile iletişim, müşteri memnuniyeti, müşteri beklentilerinin belirlenmesi

Eğitim hizmetleri, çalışanları, bayileri, şubeleri ve müşterileri kapsayabilir.

Pazarlama yönetimi ile pazarlama planı hazırlama, personele satış ve pazarlama alanında bilgilendirme

Süreç (proses) haritalarının hazırlanması

İş analizi, performans analizi, iş değerleme

İç denetim sistemi kurma, ister ISO standardında ister şirkete özel denetim sistemi kurulumu

Aile anayasası hazırlama

Kalite yönetim sistemlerinin kurulumu ve belgelendirilmesi

Marka çalışması

Sürekli gelişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA