Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27000
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları


 

AİLE ŞİRKETLERİNDE

KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI

Kurumsallaşma nedir?

Şirket sürekliliğin sağlanarak, geleceğin yakalanmasıdır. (Fevzi KOSTAK)

Türk Dil Kurumu'nun verdiği sözlük anlamları da "Kurumsallaşmak" kelimesini yalın bir şekilde ifade etmektedir.

1 . Kurumsal duruma gelmek.
2 . Örgütlü duruma gelmek.
3 . Süreklilik kazanmak.

Kurumsallaşmamış şirketlerde patronlar ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar?

Elbette çok çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar fakat bizim gözlemlediğimiz sorunların başında, patron yoksa işlerin yürümemesi yer alıyor. Patron şirketi ya da aile şirketi olsun çoğu şirkette, tüm yetkiler bir kişiye bağlı. Durum böyle olunca, o kişi de başını kaşıyacak zaman bile bulamıyor. İlk başlarda her işe patronun koştuğu işletmelerde iş hacmi arttıkça şirket sahibi yetersiz kalıyor.

Kurumsallaşmayan şirketin ömrü neden kısa süreli oluyor?

Küresel piyasalarda yaşanan yoğun rekabet, sistemsiz ve düzensiz bir organizmaya sahip KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletmeler)’lere yaşam alanı tanımıyor. 3. Kuşağa geçebilmiş şirket sayısının çok düşük olması, şirket sahiplerinin şirketin geleceğini planlamamış olmasından kaynaklanıyor. Tepedeki patronun ölümü veya şirketten çekilmesi halinde oluşan paylaşım sorunlarından dolayı, zaten bir sisteme oturtulmamış olan iş akışları, durma noktasına geliyor, hatta şirket dağılıyor.

Her büyük şirket kurumsallaşmış mıdır?

Şirketlerin sermaye gücü, onların kurumsallaşmış olduğunun bir kanıtı değildir. Büyük sermaye yapılarına sahip olan, reklam ve marka çalışmaları yapan dolayısıyla piyasada bilinirliği yüksek her şirket kurumsaldır diyemeyiz. Kurumsallaşma tamamıyla yönetim sistemi ve şirketin geleceğini planlamasıyla ile ilgili bir kavram.

İşte bu noktada ETİKA olarak farklı sektörlerde ve akademik çalışmalarda edindiğimiz bilgi ve tecrübemizi ülkemizin ekonomisinde önemli rolü olan Aile Şirketleri ve KOBİ'leri geliştirmek için kullanıyoruz.

Kurumsallaşma çalışmalarında ele alınan bazı unsurlar:

  1. Şirketin organizasyon yapısının tespiti ve ayrıntılı analizi

  2. Şirketin işleyişine uygun bir organizasyon yapısı oluşturulması / Re-Organizasyon

  3. Tüm görevlerin tanımlanması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi

  4. İş süreçlerinin tanımlanması, tariflerin yapılması

  5. Stratejik hedefler doğrultusunda vizyon, misyonun oluşturulması

  6. Aile Konseyi ve Aile Anayasası’nın oluşturulması, işlerliğinin sağlanması

  7. Şirket içi eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve uygulanması

  8. Kurumsal kültürün oluşmasını ve şirketin sahiplenilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar.

  9. Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları

  Aile Anayasası'nın hazırlanmasına yönelik hizmetimiz için lütfen tıklayınız.

Çalışma Adımları:

1. Ön Görüşme

Kuruluşun üst yönetimi ile tanışma amaçlı yapılan görüşmede kurumsal yönetim çalışmaları kapsamında temel eksiklikler ve sorunlar ele alınır. Kuruluşun yetkilileri tarafından dile getirilecek ana sorunlar dinlenir. Üst yönetimin stratejileri ve planları doğrultusunda amaçlanan hedefler görüşülür. ETİKA’nın çalışma sistemi hakkında bilgi verilir. En uygun çalışma şekli tartışılır, gerekirse pilot çalışma için takvim belirlenir.

Bu karşılıklı tanışma ve bilgilendirme toplantısı, tarafları bağlamadığı gibi şirkete mali bir yükümlülük getirmez.

2. Proje Başlangıcı

Proje başlatılmadan önce ETİKA danışmanları ile iletişimi ve veri akışını sağlayacak şirketin proje yetkilisi belirlenir. Proje tamamlandığında şirket kurulan sistemin işlerliğini ve sürekliliğini sağlayacak yetişmiş elemana sahip olacaktır.

Şirketin tüm çalışanları, yapılacak bilgilendirme toplantısı ile projenin kapsamı, faydaları hakkında haberdar edilir.

3. Ön Analiz

Karşılıklı mutabakata varılması ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasını takiben, 1 ay sürecek bir analiz ve değerlendirme çalışması yapılarak temel sorunlar ve bunların yan etkileri saptanır. Proje boyunca kuruluşun alacağı hizmetin katlanılan maliyetin üzerinde olmasına önem verilir.

Hazırlanacak temel çalışma planı doğrultusunda projenin kesin süresi, kuruluşa özgü proje adımları üst yönetime raporlanır. Üst yönetimin incelemesi ile son düzeltmeler yapılır. Bir sonraki adımda uygulama başlatılır.

4. Proje Yönetimi

Kuruluş çapında gerçekleştirilen anketler, görüşmeler, gözlemler, toplantılar ve değerlendirmeler sonucu hazırlanan analiz raporu tartışılarak çalışma planının uygulama aşamasına geçilir. Projeyle ilgili olarak kuruluştan şirketi tanıyan bir yetkili belirlenir.

Yeniden yapılanma (re-organizasyon), eğitim, dokümantasyon vb birçok alanda şirketin mevcut durumuna göre iyileştirme önerileri sunulur ve uygulama için en yumuşak geçiş tasarlanır. Bu çalışmadan şirketin sağlayacağı yarar rapor olarak üst yönetime sunulur. Gerek çalışanların gerekse üst yönetimin eğitim ihtiyacı tespit edilir ve bu eğitimler tarafımızca sağlanır.

5. Çalışmaların Takibi

Uygulamaya geçtikten sonra ETİKA proje danışmanı gerekli gördüğü süre ve sıklıkta şirket ziyaretleri yaparak uygulamada karşılaşılabilecek güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Düzenli takiplerle iyileştirme çabalarının durumu izlenir.
 

"Bir şirket, kurucusunun çizdiği çember içinde sıkışıp kalırsa, kurucusu öldüğünde şirkette ölür!"
                                                                                                                                               Ishac Adizes

 

Sorularınız ve hizmet talebi için lütfen iletişime geçiniz.

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA