ΣTİKA

 

 

 

ETİKA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KURUMSALLAŞMA & AİLE ANAYASASI VE ISO SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ BASINDA ETİKA  YAYINLAR İLETİŞİM

Yasal, YasadıÅ?ı, Seçin, Seçim

(Dünya Gazetesinde ve çeşitli dergilerde yayınlanmıştır.)

(Yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 

BENCHMARKİNG (KIYASLAMA)

 

Özet bir tanımla kıyaslama, işletmenin performansını, sınıfının en iyisi olan işletmeninki ile karşılaştırarak "en iyi" nin bu performans seviyesini nasıl yakaladığını belirleyip, elde edilen bilgileri işletmenin amaç ve hedefleri için bir temel oluşturacak biçimde kullanmaktır.

Kıyaslama ya da genel adıyla Benchmarking, kimin en iyi olduğunu, kimin standartları geliştirdiğini ve daha da önemlisi standardın ne olduğunu belirleyen araştırma çalışmasıdır. 1900´ lü yıllarda A.B.D.´ de gündeme gelmiş, ülkemizde ise henüz çok yeni ve uygulaması son derece sınırlı bir faaliyet niteliğindedir.

Gerçek kıyaslama, kesintisiz bir süreçtir; çünkü piyasa sürekli değişim içindedir.

Sürekli iyileşme ve değişim artık kaçınılmazdır. Sertleşen rekabet işletmelerin sistemlerini sistematik olarak gözden geçirip geliştirmelerini gerekli kılmıştır. Tüm bu gelişmeler özellikle Amerika ve Avrupa´da birbiri ardına yeni yönetim tekniklerinin geliştirilmesine ve bunun yanında Japonya´nın başı çektiği "Kalite Devrimi"nin Batı´yı etkisine almasına yol açmıştır. Benchmarking´de bu gelişmeler sonucu ortaya çıkmış bir yönetsel araçtır.

Rekabet ortamında faaliyette bulunan işletme etkinlik, verimlilik, kalite, esneklik, teslimat, yenilik yapabilme gibi faaliyetlerinde daha başarılı olma ihtiyacı içinde bulunuyor ve bu alanlarda gelişimi gerçekleştirmek istiyorsa bu işletme için Benchmarking gereğinden söz edilebilir.
Benchmarking faaliyeti için işbirliği yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacak "kıyas edilecek ortak" aynı sektörde rakip bir firma olabileceği gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren başka bir işletme de olabilir. Kıyas ortağının seçiminde en önemli faktör, söz konusu firmanın seçilen kıyaslama konusunda faaliyet alanında başarılı ve üstünlük sahibi olmasıdır. Benchmarking çalışmasını gerçekleştirecek ekipler kıyas ortaklarını belirlerken son derece titiz ve detaylı bir araştırma yapmalı; kıyas ortağının seçimini yapabilmek için gerekli bilgileri, endüstriyel süreli yayınlar, en iyi firma araştırmaları, faaliyet raporları, araştırma enstitüleri, danışmanlar, müşteriler, kütüphaneler, seminerler ve üniversite kaynaklarından sağlayabilirler.

Benchmarking Faaliyeti Beş Temel Adımdan Oluşmaktadır:

  1. Hangi konuda Benchmarking yapılacağını kararlaştırmak

  2. Benchmarking ekibini oluşturmak

  3. Benchmarking ortağını belirlemek

  4. Benchmarking bilgilerini toplamak ve değerlendirmek

  5. Uygulamak

Benchmarking´in temelinde yatan noktalar şunlardır;

Benchmarking, başka firmalarla süreçleri kıyaslayarak gelişim sağlayan bir yöntem olduğu için bazen şirketler tarafından yanlış değerlendirilmektedir. Oysa bu firmaların algılandığının aksine Benchmarking; Sanayi casusluğu DEĞİLDİR!

Fevzi Kostak
Yönetim ve Kalite Uzmanı


ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com

ENGLİSH ARTİCLES

BENCHMARKİNG

A summary of the comparison, business performance, best in class as that of the business by comparing the "best of" capture the performance level to determine how, and information obtained by the business goals and objectives will form the basis for a way to use.

Benchmarking or comparison with the general name, who is the best, who is developing the standards and, more importantly, what is the standard set is the work of the research. 1900  years in the USA has come into question our country so new and yet extremely limited application in the nature of an activity.

Real comparison, is a constant process because the market is in constant change.

Continuous improvement and change is now inevitable. Hardening of the system of competitive enterprises systematically review and has made the necessary improvements. All of these developments, especially in America and Europe after another to the development of new management techniques, and take the lead in Japan as well as the "Quality Revolution" has led the West to take effect. As a result of these developments have appeared Benchmarking'de an administrative tool.

Operating in a competitive environment in which business activity, productivity, quality, flexibility, delivery, such as innovations can be more successful in its activities is in need of development in this field if you want to perform for the benchmarking of this business should be mentioned.

Will cooperate and exchange information for benchmarking activities will be located in the "to be compared to common" in the same industry as a competitor could be another business may be operating in different sectors. Most important factor in the selection of comparable partners, these companies operate in the selected comparison subjects to have superiority in the field and is successful. Benchmarking work to fulfill the team compared to their partners when determining an extremely meticulous and detailed research must be made comparable partner selection to make the necessary information, industry periodicals, the best company research, annual reports, research institutes, consultants, customers, libraries, seminars and university resources can provide.

Five Basic Steps are created from Benchmarking Activities:

Underlying points are of  Benchmarking;

Benchmarking, process compared with other companies as a way to ensure the development by companies that are sometimes incorrectly evaluated. However, these firms perceived contrast Benchmarking; Industrial espionage is NOT!

Fevzi Kostak
Management and Quality Specialist


ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA